UMS, phần mềm quản lý đại học

Printer-friendly version

Các bản cập nhật Quản lý đào tạo V2- VNU

Trong những năm gần đây, đại học đã  có  những biến chuyển mạnh mẽ theo chiều hướng số hoá với ba đặc điểm:  1.Quản lý đại học  được tin học hoá;  2. Học tập và  nghiên cứu được hỗ trợ tối đa qua các hệ thống tin học, đặc biệt là các hệ  thống tự học và khai thác tư liệu qua mạng kể cả mạng điện thoại. E-learning  đã trở thành đặc trưng  cơ bản nhất của đại học số hoá. 3. Mở đối với đại chúng qua portal (cổng giao tiếp điện tử ). 

CAIT UMS là phần mềm cho phép quản lý đại học hoàn toàn trên nền WEB với giao tiếp thân thiện, phù hợp với nghiệp vụ quản lý đại học, có thể chấp nhận cả mô hình quản lý theo tín chỉ và mô hình quản lý theo niên chế. Đặc biệt, UMS đã sử dụng các phương tiện giao tiếp hiện đại  giúp cho công việc của người quản lý đào tạo trở nên nhẹ nhàng. Với nhân viên giáo vụ, việc nặng nề nhất là tổ chức thi cử, lên điểm, làm báo cáo. Với việc sử dụng các phương tiện nhận dạng, việc lên điểm hầu như không còn mất công nữa. Các thông tin đào tạo không những kết xuất lên Portal mà còn có thể đẩy tin đến điện thoại di động hay trả lời tự động theo điện thoại. 

UMS có thể tích hợp cả với MRTEST và Net.Office để tăng cường hiệu quản quản lý trường học. UMS cũng được tích hợp chặt chẽ vào hệ thống e-learning.

CAIT UMS đang được sử dụng tại Trường Đại học Công nghệ.