Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ

Printer-friendly version

Phần mềm quản lý lưu trữ có thể độc lập hoặc tích hợp trực tiếp với Net.Office để quản lý lưu trữ. Theo quy trình lưu trữ hiện nay, thường sau một năm các tài liệu được chuyển về kho lưu trữ và được sắp xếp theo các phông tài liệu được định trước.

Phần mềm cho phép lập các phông, đưa tài liệu vào phông, mở các địa chỉ lưu trữ vật lý với một giao diện hết sức trực quan tưởng như có thể nhìn thấy các kho, giá hay hộp tài liệu. Có thể tìm kiếm cũng như lập hồ sơ tài liệu một cách nhanh chóng. Tài liệu có thể số hoá để lấy nội dung qua mạng, không nhất thiết phải tìm tài liệu vật lý. Quyền truy nhập hệ thống được quản lý tốt. Một khi tích hợp với Net.Office thì các văn bản thì danh mục tài liệu sẽ được sử dụng trực tiếp cho lưu trữ, không phải mất công nhập thông tin tài liệu và có thể sử dụng trực tiếp nội dung số hoá. Phần mềm xây dựng trên môi trường WEB Phần mềm hiện đang được sử dụng tại UBND Hải Dương và chuẩn bị sử dụng cho một số nơi khác.